Quảng Nam – Quảng Bình – Aba Thanh Tân

2,550,000  2,490,000