Quảng Nam – Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình

4,690,000  4,490,000