Quảng Nam – Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình

4,250,000  4,050,000